A
9:45〜11:15 9:45〜11:15  9:45〜11:15 9:45〜11:15 9:30〜10:20 
Step4 Step5  Step4 Step2 Jr.B 
A
佐藤 佐藤  佐藤 印牧 佐藤 
 
 
      10:20〜11:50 
11:20〜12:50      Step5
Step5 Step3  Step5 Step4 佐藤 
     11:50〜12:40 
佐藤 佐藤  佐藤 佐藤 Jr.C 
   新田
12:55〜14:25  Step4   Step5 12:40〜14:10 
 Step3
 佐藤  佐藤 印牧 
    
       
   14:10〜15:40 
 こんにちは こんにちは こんにちは こんにちは Step4 
 テニス テニス テニス テニス 印牧 レンタル
      
     
   16:40〜17:30 16:30〜17:20  15:40〜17:10
   Jr.B  Step2 
   佐藤  
 
  
 16:55〜18:25 17:30〜18:20 17:35〜18:25 17:25〜18:25 17:25〜18:25 17:10〜18:40 
学生中級 Jr.B Jr.C Jr.A Jr.A 学生中級 
佐藤 新田 佐藤 佐藤 佐藤 
  
18:30〜20:00 18:30〜20:00 ビギナー Step3 Step5 学生中上級 18:40〜20:10 レンタル
Step4 Step4
佐藤 新田 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 
 
20:05〜21:35   トーナ Step4 20:05〜21:35 20:10〜21:40 
メント Step2 Step5 
  南・三ッ石 佐藤 佐藤 
  
        
   
       
  
8月12日(金)〜8月14(日)迄お休みとなります。

テニススクールファイン ホームへ